Regulamin korzystania ze studia fotograficznego FLESZ w Katowicach

§1

 1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym FLESZ mieszczącym się w Katowicach, przy ul. Ułańskiej 12 jest Krzysztof Bryński Studio Flesz, z siedzibą przy ul. Ułańskiej 12 40-887 Katowice, NIP: 6262106464 zwany dalej Wynajmującym.
 2. Najemcą nazywane są osoby fizyczne jak i firmy korzystające z usługi wynajmu studia
 3. Studio dostępne jest do wynajmów od godziny 8 do godziny 22.

§2

 1. Przedmiotem usługi jest wynajem studia fotograficznego wraz z dostępnym sprzętem określonym w zakładce strony internetowej „WYPOSAŻENIE”. Studio fotograficzne może być wynajmowany również do innych celów takich jak warsztaty, szkolenia, spotkania, plany filmowe i inne ustalone indywidualnie.
 2. Wynajmujący oświadcza, że sprzęt dostępny w studiu jest jego własnością.
 3. Wyposażenie studia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zgłaszać się do Wynajmującego.
 4. Najemca winien zgłosić ewentualne widoczne wady sprzętu w momencie ich zauważenia
 5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu i zobowiązany jest do pełnego pokrycia szkód, które zostały dokonane.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie studia fotograficznego i sprzętu studyjnego do celów niezgodnych z prawem.
 7. Wynajmujący w przypadku stwierdzenia działań niezgodnych z prawem zastrzega sobie możliwość natychmiastowego przerwania wynajmu studia.
 8. Sprzęt studyjny należy zwrócić w takim stanie, w jakim został otrzymany.
 9. Sprzęt studyjny może być użytkowany tylko w studiu. Wynajmujący nie zezwala na korzystanie ze sprzętu poza studiem.
 10. W lokalu panuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych używek oraz spożywania alkoholu. Papierosy elektroniczne są dozwolone. W przypadku zauważenia przypadków łamania zakazu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do ostrzeżenia słownego lub natychmiastowego zakończenia wynajmu.

§3

 1. Korzystanie ze studia objęte jest opłatami dostępnymi w cenniku lub według indywidualnych ustaleń z Wynajmującym.
 2. Ceny podane w cenniku są cenami brutto i zawierają 23 % podatku VAT. Wystawiamy na życzenie faktury VAT.
 3. Czas wynajmu liczony jest od zadeklarowanej godziny rozpoczęcia do opuszczenie przez użytkowników studia. Jednostką rozliczeniową jest pełna godzina zegarowa.
 4. Każda kolejna rozpoczęta godzina wynajmu studia liczona jest jako pełna i rozliczana zgodnie z cennikiem.
 5. Chęć przedłużenia wynajmu należy zgłaszać obsłudze studia przed rozpoczęciem kolejnej pełnej godziny. Obsługa nie ma obowiązku wyrazić zgody na przedłużenie. W przypadku niezgłoszenia tego faktu, obsługa ma prawo zakończyć wynajem zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 6. Opłata za zużycie tła kartonowego oraz dodatkowe przedłużenie czasu wynajmu naliczana jest pod koniec wynajmu zgodnie z cennikiem. Jednostką jest metr bieżący.
 7. Płatność za wynajem studia fotograficznego możliwa jest jako przelew całości kwoty przed wynajmem lub gotówką/kartą płatniczą bez zbędnej zwłoki tuż po zakończonym wynajmie. Wynajmujący nie zgadza się na przelewy z późniejszym terminem płatności.
 8. W dni robocze od godziny 10 do godziny 17 minimalny czas wynajmu to 1 godzina, po godzinie 17 lub przed godzina 10 oraz w weekendy i święta minimalny czas wynajmu to 2 godziny. W przypadku wynajmu krótszego niż minimalny czas wynajmu, pobierana jest pełna opłata za minimalną godzinę lub 2 godziny wynajmu.

§4

 1. Najemca chcący wynająć studio dokonuje rezerwacji studia fotograficznego za pośrednictwem kanałów takich jak: telefon, SMS, e-mail, formularz kontaktowy na stronie.
 2. Rezerwacja potwierdzona i dodana do kalendarza wynajmów uzyskiwana jest w momencie wpłaty zadatku w wysokości min. 50% przewidywanego czasu wynajmu. W przypadku braku takiej wpłaty na minimum 2 dni przed datą rezerwacji, Wynajmujący traktuje rezerwację za nieważną i usuwa ją z kalendarza wynajmów.
 3. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego czasu wynajmu 1 dzień przed terminem wynajmu, pobierana jest opłata w wysokości 50% wpłaconej kwoty. W przypadku odwołania rezerwacji w ten sam dzień, zadatek zostaje pobrany w całości.
 4. Rezerwacje niepotwierdzone na minimalnie 2 dni przed wynajmem są usuwane z kalendarza wynajmów.
 5. Przeniesienie terminu wynajmu traktowane jest jako rezygnacja z zarezerwowanego czasu wynajmu i pobierana jest opłata zgodnie jak z rezygnacją tj. 50% wpłaconej kwoty na dzień przed oraz 100% wpłaconej kwoty w przypadku zgłoszenia w tym samym dniu.

§5

 1. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 31.12.2016 roku.
 3. Dokonanie rezerwacji potwierdzonej wpłatą zadatku traktowane jest jako akceptacja powyższego regulaminu.

§6

 1. W przypadku odnalezienia rzeczy zagubionych informujemy w miarę możliwości właściciela. W przypadku braku takiej możliwości, tj. właściciela nie da się określić, rzecz zostaje pozostawiona do płatnego przechowania wynoszącego 2zł za każdy dzień przechowania.
 2. Przez cały czas wynajmu dla bezpieczeństwa jak i pomocy dla Najemcy obecny jest asystent, który znajduje się w biurze. Nie przeszkadza on w realizacji usługi wynajmu.